ஓயாத அலை
Posted in கவிதைகள்

நன்றி உனக்கு …!

நன்றி உனக்கு …! நேற்றெந்தன் அகவையிலநேர் வந்த இளங்கிளியேநீயுரைத்த வாழ்த்தொன்றால்நிமிடங்கள் பேசுதடி நாள் தோறும் அகவையிலநீ வந்து வாழ்த்திவிடுநான் வாழ நீ தானேநலமுடனே வாழ்த்து இடு உன்போல உறவொன்றைஉயிரே நான் காணவில்லைஉள்ளத்தில் நீ இருக்கஊந்துகணை…

Continue Reading...