அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில்

அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில் 3700 பேர் பலி – தொடரும் பேரபாயம்

அமெரிக்காவில்…

Continue Reading...
பிரிட்டனில் 870 பேர்

பிரிட்டனில் 870 பேர் மரணம் -ஒருலட்சம் பேர் பாதிப்பு

பிரிட்டனில்…

Continue Reading...
சீனாவில் மீள பரவும்

சீனாவில் மீள பரவும் கொரனோ 3,869 பேர் பலி

சீனாவில்…

Continue Reading...
பிரிட்டனில் கொரனோவில்

பிரிட்டனில் கொரனோவில் சிக்கி 801 பேர் பலி

பிரிட்டனில்…

Continue Reading...
பிரிட்டனில் தமிழர்கள்

பிரிட்டனில் தமிழர்கள் உள்ளிட்ட 778 பேர் பலி

பிரிட்டனில்…

Continue Reading...
அமெரிக்காவில்

அமெரிக்காவில் 23,649 பேர் பலி – 582,000 பேர் பாதிப்பு

அமெரிக்காவில்…

Continue Reading...
கொரனோவால் 1

கொரனோவால் 118,000 பேர் பலி -20 லட்சம் பேர் பாதிப்பு

கொரனோவால்…

Continue Reading...
பிரிட்டனில் 717 பேர் மரணம்

பிரிட்டனில் 717 பேர் மரணம் – அதிகரிக்கும் உயிர் பலிகள் -அச்சத்தில் மக்கள்

பிரிட்டனில்…

Continue Reading...
பிரான்சில் கொரானாவுக்கு

பிரான்சில் கொரானாவுக்கு 561 பேர் பலி -132,591 பேர் பாதிப்பு

பிரான்சில்…

Continue Reading...
பிரிட்டனில் கொரனோ

பிரிட்டனில் கொரனோ தாக்குதல் 710பேர் பலி

பிரிட்டனில்…

Continue Reading...
கொரனோவால்

கொரனோவால் 108,000 பேர் பலி – 17 லட்சம் பேர் பாதிப்பு

கொரனோவால்…

Continue Reading...
பிரிட்டனில் 917 பேர்

பிரிட்டனில் 917 பேர் பலி -1,559 பேர் ஆபத்தான நிலையில்

பிரிட்டனில்…

Continue Reading...
அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில்

அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில் 2,108 பேர் பலி -501,000 பேர் பாதிப்பு

அமெரிக்காவில்…

Continue Reading...
பிரான்சில் 987 பேர்

பிரான்சில் 987 பேர் பலி -124,869 பேர் பாதிப்பு

பிரான்சில்…

Continue Reading...
கொரனோ தாக்குதல்

கொரனோ தாக்குதல் பிரிட்டனில் 1,038 பேர் பலி

கொரனோ…

Continue Reading...
பிரான்சில் கொரனோவல்

பிரான்சில் கொரனோவல் 1,341 பேர் பலி -117,749 பேர் பாதிப்பு

பிரான்சில்…

Continue Reading...
பிரான்சில் கொரனோவால்

பிரான்சில் புலிகளின் முக்கியஸ்தர் மனைவி கொரனோவால் மரணம்-

பிரான்சில்…

Continue Reading...
அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில்

அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில் 2000 பேர் பலி -454,615 பேர் பாதிப்பு

அமெரிக்காவில்…

Continue Reading...
ஸ்பெயினில் 446 பேர் பலி

ஸ்பெயினில் 683 பேர் பலி -பெல்ஜியம் 283 பேர் பலி

ஸ்பெயினில்…

Continue Reading...
ஸ்பெயினில் 510 பேர்

ஸ்பெயினில் 510 பேர் பலி – பெல்ஜியம் 205 பேர் பலி -ஈரான் 131 பேர் பலி

ஸ்பெயினில்…

Continue Reading...