கொரனோவால் இராணுவ தளபதி மரணம் -ஆயிரம் இராணுவம் பாதிப்பு

பிரிட்டனில் கொரனோவால் ஒரே நாளில் 367 பேர் பலி

பிரிட்டனில்…

Continue Reading...
அமெரிக்காவில்-ஒரே-நாளில-7

அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில் 30,787 பேர் கொரனோவால் பாதிப்பு

அமெரிக்காவில்…

Continue Reading...
பிரிட்டனில் கொரனோ

பிரிட்டனில் கொரனோ நோயால் சிக்கி 601 பேர் பலி

பிரிட்டனில்…

Continue Reading...
அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில்

அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில் 2,450 பேர் பலி

அமெரிக்காவில்…

Continue Reading...
கொரனோ நோயில்

கொரனோ நோயில் சிக்கி பிரிட்டனில் 586 பேர் பலி

கொரனோ…

Continue Reading...
பிரிட்டனில் 413 பேர் கொரனோவால்

பிரிட்டனில் 413 பேர் கொரனோவால் பலி –

பிரிட்டனில்…

Continue Reading...
பிரிட்டனில் 813 பேர் பலி

பிரிட்டனில் 813 பேர் பலி -மேல அதிகரித்த மரணம்

பிரிட்டனில்…

Continue Reading...
பிரிட்டனில் கொரனோ

பிரிட்டனில் கொரனோவில் சிக்கி 761 பேர் பலி (உலக விபரம் உள்ளே )

பிரிட்டனில்…

Continue Reading...
அமெரிக்காவில் ஒரே

அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில் 3,176 பேர் பலி -50 ஆயிரத்தால் உயிர் பலி அதிகரிப்பு

அமெரிக்காவில்…

Continue Reading...
பிரிட்டனில் 638 பேர்

பிரிட்டனில் 638 பேர் பலி -138,078 பேர் பாதிப்பு ( உலக கொரனோ பாதிப்பு உள் )

பிரிட்டனில்…

Continue Reading...
பிரிட்டனில் கொரனோ

பிரிட்டனில் கொரனோ தாக்குதலில் சிக்கி 757பேர் பலி (உலக விபரம் உள்ளே )

பிரிட்டனில்…

Continue Reading...
கொரனோ கோர தாண்டவம்

கொரனோ கோர தாண்டவம் பிரிட்டனில் 873 பேர் பலி

கொரனோ…

Continue Reading...
அமெரிக்காவில் 42517 பேர்

அமெரிக்காவில் 42,517 பேர் பலி – எங்கும் மரண ஓலங்கள்

அமெரிக்காவில்…

Continue Reading...
கொரனோ தாக்குதல்

கொரனோ தாக்குதல் பிரிட்டனில் 450 பேர் பலி

பிரிட்டனில்…

Continue Reading...
பிரிட்டனில் 596 பேர் பலி

பிரிட்டனில் 596 பேர் பலி -120,067 பேர் பாதிப்பு

பிரிட்டனில்…

Continue Reading...
கொரனோவின் தாக்குதலில்

கொரனோவின் தாக்குதலில் பிரான்சில் 642 பேர் பலி

கொரனோவின்…

Continue Reading...
அமெரிக்காவில் கொரனோவால்

அமெரிக்காவில் கொரனோவால் 37 ஆயிரம் பேர் பலி-710,272 பேர் பாதிப்பு

அமெரிக்காவில்…

Continue Reading...
பிரிட்டனில் 888பேர் பலி - அதிகரித்த மரணங்கள்

பிரிட்டனில் 888பேர் பலி – அதிகரித்த மரணங்கள்

பிரிட்டனில்…

Continue Reading...
பிரான்சில்761பேர் பலி

பிரான்சில்761பேர் பலி – 147,969 பேர் பாதிப்பு

பிரான்சில்761பேர்…

Continue Reading...
பிரிட்டனில் பேர்

பிரிட்டனில் 847 பேர் பலி -அதிகரிக்கும் மரணங்கள் அச்சத்தில் மக்கள்

பிரிட்டனில்…

Continue Reading...