சிதறும் கவனம்
Posted in மருத்துவம்

சிதறும் கவனம் ஓராயிரம் பிரச்சினைகளுக்கு காரணம்

சிதறும் கவனம் ஓராயிரம் பிரச்சினைகளுக்கு காரணம் கவனம் என்பது செய்யும் செயல்கள் மீது நமக்குள்ள ஈடுபாடு, பொறுப்பு, ஆர்வம், இதையெல்லாம் உள்ளடக்கியது. மன உளைச்சல், குழப்பம், செயலில் உள்ள வெறுப்பு, உடல் சோர்வு போன்ற…

Continue Reading...