இறந்தால் உன்னை மறப்பேன்
Posted in கவிதைகள்

இறந்தால் உன்னை மறப்பேன் …!

இறந்தால் உன்னை மறப்பேன் …! நினைத்து நினைத்து உருகிடத்தான்நீ வந்து போகிறாய்- உன்நினைவுகளை தந்து விட்டுநிதம் ஏனோ மறைகின்றாய்..? ஆழ் மனதில் நீயிருக்கஅன்பே உனை மறப்பேனாஅடியே உனை மறந்தால்ஆவி உடல் தங்குமா ? நீயெடுத்த…

Continue Reading...