உள்ளம் தா உயிர் வாழ்கிறேன்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உள்ளம் தா உயிர் வாழ்கிறேன் ..!

உள்ளம் தா Read More Click Here

இவளுடன் வாழ விடு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இவளுடன் வாழ விடு ..!

இவளுடன் வாழ Read More Click Here

தமிழன் அழிந்த நாள்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

தமிழன் அழிந்த நாள் ….!

தமிழன் அழிந்த Read More Click Here

இராவணன் வருகிறான் ஓடிவிடு ..!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இராவணன் வருகிறான் ஓடிவிடு ..!

இராவணன் வருகிறான் Read More Click Here

கத்திகள் எழுகிறது …!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கத்திகள் எழுகிறது …!

கத்திகள் எழுகிறது … Read More Click Here

பஞ்சம் வர ஆண்டவரே போய் வாங்க
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

பஞ்சம் வர ஆண்டவரே போய் வாங்க…!

பஞ்சம் வர Read More Click Here

இளமையில் கூடு வசந்தம் கொஞ்சும் ..!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இளமையில் கூடு வசந்தம் கொஞ்சும் ..!

இளமையில் கூடு Read More Click Here

கைவிடப்பட்ட தேசத்தின் ஓலம் ..!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கைவிடப்பட்ட தேசத்தின் ஓலம் ..!

கைவிடப்பட்ட தேசத்தின் Read More Click Here

காதலை சொல்லிடு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன் காதலை சொல்லிடு …!

உன் காதலை … Read More Click Here

மனித வாழ்வு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இதுதான் மனித வாழ்வு பார் …!

இதுதான் மனித Read More Click Here

உன்னால் மகிழ்கின்றேன்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னால் மகிழ்கின்றேன் …!

உன்னால் மகிழ்கின்றேன் Read More Click Here

மீண்டும் எழுவோம்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

மீண்டும் எழுவோம் வீரம் தரிப்போம் …!

மீண்டும் எழுவோம் Read More Click Here

நீயே என் உயிர்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

நீயே என் உயிர் வந்து விடு …!

நீயே என் Read More Click Here

வென்றுவிட ஒன்று படு
Posted in breking news பரபரப்பு செய்தி வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

வென்றுவிட ஒன்று படு

வென்றுவிட ஒன்று Read More Click Here

இவளை எனக்கு தா
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இவளை எனக்கு தா

இவளை எனக்கு Read More Click Here

உயிர் பிரியும் மர்மம்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உயிர் பிரியும் மர்மம்

உயிர் பிரியும் Read More Click Here

இன்றே மன்னித்து விடு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இன்றே மன்னித்து விடு

இன்றே மன்னித்து Read More Click Here

இன்றே இவரை விரட்டு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இன்றே இவரை விரட்டு

இன்றே இவரை Read More Click Here

உன்னை காதலிக்கிறேன்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை காதலிக்கிறேன்

உன்னை காதலிக்கிறேன் Read More Click Here

வீழ்த்தடா அவன் தான் பகைவன்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

வீழ்த்தடா அவன் தான் பகைவன்

வீழ்த்தடா அவன் Read More Click Here

ltte
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

வெற்றி நிச்சயம் – இது வேத சத்தியம்

வெற்றி நிச்சயம் Read More Click Here

அழுகுரல் கேட்கிறதா
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

அழுகுரல் கேட்கிறதா

அழுகுரல் கேட்கிறதாRead More Click Here

இதை சொல்ல உன்னால் முடியுமா
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இதை சொல்ல உன்னால் முடியுமா

இதை சொல்ல Read More Click Here

ஓடும் அந்த அருவி பக்கம்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

ஓடும் அந்த அருவி பக்கம்

ஓடும் அந்த Read More Click Here

எப்படி வாழ்வில் உயர்வாய்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

எப்படி வாழ்வில் உயர்வாய்

எப்படி வாழ்வில் Read More Click Here