ஆசிரியர்
Posted in srilanka news இலங்கை செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி

ஆசிரியர் வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பம்

ஆசிரியர் வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பம் வட மத்திய மாகாண பாடசாலைகளில் நிலவும் ஆசிரியர் வெற்றிடங்களுக்கு பட்டதாரிகள் மற்றும் டிப்ளோமா தாரிகளை இலங்கை ஆசிரியர் சேவைக்குள் சேர்த்துக் கொள்வதற்கான விண்ணப்பம் வட மத்திய மாகாண அரசாங்க சேவை…

Continue Reading...