பெண் உலாவும் இரவு வரும் ..!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

பெண் உலாவும் இரவு வரும் ..!

பெண் உலாவும் Read More Click Here

தவிக்கிறேன்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை எண்ணி தவிக்கிறேன் ..!

உன்னை எண்ணி Read More Click Here

உன்னால் மகிழ்கின்றேன்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னால் மகிழ்கின்றேன் …!

உன்னால் மகிழ்கின்றேன் Read More Click Here

வென்றுவிட ஒன்று படு
Posted in breking news பரபரப்பு செய்தி வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

வென்றுவிட ஒன்று படு

வென்றுவிட ஒன்று Read More Click Here

இவளை எனக்கு தா
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இவளை எனக்கு தா

இவளை எனக்கு Read More Click Here

உயிர் பிரியும் மர்மம்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உயிர் பிரியும் மர்மம்

உயிர் பிரியும் Read More Click Here

இன்றே மன்னித்து விடு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இன்றே மன்னித்து விடு

இன்றே மன்னித்து Read More Click Here

இன்றே இவரை விரட்டு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இன்றே இவரை விரட்டு

இன்றே இவரை Read More Click Here

உன்னை காதலிக்கிறேன்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை காதலிக்கிறேன்

உன்னை காதலிக்கிறேன் Read More Click Here

வீழ்த்தடா அவன் தான் பகைவன்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

வீழ்த்தடா அவன் தான் பகைவன்

வீழ்த்தடா அவன் Read More Click Here

ltte
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

வெற்றி நிச்சயம் – இது வேத சத்தியம்

வெற்றி நிச்சயம் Read More Click Here

அழுகுரல் கேட்கிறதா
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

அழுகுரல் கேட்கிறதா

அழுகுரல் கேட்கிறதாRead More Click Here

இதை சொல்ல உன்னால் முடியுமா
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இதை சொல்ல உன்னால் முடியுமா

இதை சொல்ல Read More Click Here

ஓடும் அந்த அருவி பக்கம்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

ஓடும் அந்த அருவி பக்கம்

ஓடும் அந்த Read More Click Here

எப்படி வாழ்வில் உயர்வாய்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

எப்படி வாழ்வில் உயர்வாய்

எப்படி வாழ்வில் Read More Click Here

நீ தமிழனா
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

நீ தமிழனா

நீ தமிழனா Read More Click Here

உண்மை சொல்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உண்மை சொல்

உண்மை சொல் Read More Click Here

தமிழர் வாழ இவர்கள் வருவார்களா
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

தமிழர் வாழ இவர்கள் வருவார்களா

தமிழர் வாழ Read More Click Here

ஆண்கள் பெறுமை இழந்தால் -இது நடக்கும்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

ஆண்கள் பெறுமை இழந்தால் -இது நடக்கும்

ஆண்கள் பெறுமை Read More Click Here

எங்கள் தலைவிதி
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

எங்கள் தலைவிதி

எங்கள் தலைவிதிRead More Click Here