மீனவர் வலையில் சிக்கிய 1000 கிலோ மீன்


மீனவர் வலையில் சிக்கிய 1000 கிலோ மீன்

தமிழகத்தில் மீனவர் வலையில் ஆயிரம் கிலோ எடையுள்ள திருக்கை மீன் ஒன்று சிக்கியுள்ளது


வலையை கரைக்கு இழுத்து வர சிரம பட்ட மீனவர்க்ள, மேலும் சில

படகுகளை இணைந்து கரைக்கு இழுத்தனர் அப்பொழுதே வலையில்

இந்த இராட்சத மீன் இழுத்து வரப்பட்டது