ஐஸ் கிறீம் சுவை இருந்தால் அது கொரனோ அறிகுறி -பீதியாகும் சீனா

Ice cream tests

ஐஸ் கிறீம் சுவை இருந்தால் அது கொரனோ அறிகுறி -பீதியாகும் சீனா

சீனாவில் தற்போது புதிய கொரனோ அறிகுறி ஒன்றை மருத்துவ

ஆரய்ச்சியாளர்கள் கண்டு பிடித்துள்ளனர்

கொரனோ நோயானது தொற்றி கொண்டவர்கள் நாவால் ஐஸ் கிறீம்

சுவை தென்பட்டால், அது கொரனோ அறிகுறி என தெருவிக்க பட்டுள்ளது

புதிய வடிவில் கொரனோ நோயானது பரவி வருவதாகவும் ,அந்த

வடிவத்தின் ஒரு பிரிவின் பெரும் பகுதி இதுவாக சீனாவில் உள்ளதாக தெரிவிக்க படுகிது

மக்களே உசார் ,எதிர் வரும் இரண்டு வாரங்களுக்கு ஐரோப்பா

தழுவிய நிலையில் பெரும் பாதிப்பு ஏற்படும் என எச்சரிக்கை பட்டு வருகிறது ,விழிப்பாக இருங்கள்

Ice cream tests
Ice cream tests
Spread the love