இலங்கையர்கள் ஆறு நாட்டுக்கு செல்ல தடை

இதனை SHARE பண்ணுங்க

இலங்கையர்கள் ஆறு நாட்டுக்கு செல்ல தடை

இலங்கையர்கள் ஆறு நாட்டுக்கு செல்ல தடை விதிக்க பட்டுள்ளது

South Africa, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho and Eswatini ஆகிய நாடுகளுக்கு செல்லவே இந்த தடை

உத்தரவு பிபாக்க பட்டுள்ளது ,பரவி வரும் கொரனோ நோயின் தாக்குதலை அடுத்து இந்த உத்தரவு

பிறப்பிக்க பட்டுள்ளது


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Author: நலன் விரும்பி

    Leave a Reply