2600 வருடம் பழமை வாய்ந்த வைன் தொழில் சாலை கண்டுபிடிப்பு


2600 வருடம் பழமை வாய்ந்த வைன் தொழில் சாலை கண்டுபிடிப்பு

லெபனான் நாட்டில் இரண்டாயிரத்து அறுநூறு வருடம் பழமை

வாய்ந்த வைன் தொழில் சாலை ஒன்று கண்டு பிடிக்க பட்டுள்ளது

புராதான ஆய்வாரட்சியாளர்கள் நாடத்திய தேடுதல் சோதனையின்

பொழுது இந்த அழகிய பொக்கிஷம் கண்டு பிடிக்க பட்டுள்ளது

உலகில் இவ்வாறு கண்டு பிடிக்க பட்ட முதலாவது குடிபான தொழில் சாலை

இதுவாக கண்டறிய பட்டுள்ளது
தொடர்ந்து ஆய்வு பணிகள் இடம்பெற்ற வண்ணம் உள்ளன

இதே பகுதியில் வேறு ஏதாவது சான்றுகள் கிடைக்க பெறலாம் என எதிர்பார்க்க படுகிறது

2600 வருடம் பழமை வாய்ந்த
2600 வருடம் பழமை வாய்ந்த