பாரிய நில நடுக்கம் – மக்கள் சிதறி ஓட்டம்


பாரிய நில நடுக்கம் – மக்கள் சிதறி ஓட்டம்

கிரேக் நாட்டில் இன்று இடம்பெற்ற பெரும் நில அதிர்வில் சிக்கி

வீடுகள் குலுங்கியுள்ளன

நில அதிர்வின் பதிவு Magnitude 5.7 ஆக பதிவாகியுள்ளது ,எனினும்

இதனால் ஏற்பட்ட சேத விபரங்கள் உடனடியாக தெரியவரவில்லை

மீட்பு குழுக்கள் பணியில் ஈடுபடுத்த பட்டுள்ளன

சேத விபரங்கள் கிடைக்க பெற்றால் இணைக்க படும்