இன்றைய GBP USD சிக்னல் பணத்தை அள்ளுங்க-free signals

இதனை SHARE பண்ணுங்க

இன்றைய GBP USD சிக்னல் பணத்தை அள்ளுங்க

இன்றைய GBP USD விற்கும் நிலையான பகுதி sell area 1,35875 OR 1,36400 மற்றும் வாங்கும் இடம் buy area 1,34781 OR 1,34429 ஆக உள்ளது

மேலும் இந்த சந்தையானது மேல் சென்று பின்னர் கீழ் நோக்கியே தொடர்ச்சி நகர்வாக அமையும்

,அதாவது சந்தை முடியும் நிலையில் சந்தை இறங்கு நிலையில் கீழ்நோக்கி அதிகம் நகரும்

வாய்ப்பே காணப்படுகிறது retest t area 1,34019

அதற்கு ஏற்ப உங்க நிலைகளை தெரிவு செய்து முன்னேறுங்கள் பணத்தை அள்ளுங்கள்

மேலதிக தொடர்புகளுக்கு அழையுங்கள் 0044 7536707793 – நன்றி வன்னி –


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Leave a Reply