மனித வாழ்வு
Posted in கவிதைகள்

இதுதான் மனித வாழ்வு பார் …!

இதுதான் மனித வாழ்வு பார் …! ஊருக்குள் வேட்டை நடக்குது பார்உரையாடல் வீதி கேட்குது பார்ஆளுக்குள் மோதல் வெடிக்குது பார்ஆயிரம் புகார் கொட்டுது பார் முன்னைய பகை போராடுது பார்முகங்கள் இங்கே கிழியுது பார்தன்…

Continue Reading...