இனி என்ன
Posted in கவிதைகள்

இனி என்ன செய்வாய் ..?

இனி என்ன செய்வாய் ..? பாயும் புலியாய் படை எடுபகைவன் நடுங்க உருவெடுஅனலது கொதிப்பை நீ கொடுஅகிலம் வியக்க உயிர்ப்பெடு பொத்துவில் முதல் பொலிகண்டிபொங்கின தமிழ் தொடர்வண்டிஎவரடா கண்டார் இவ்வண்டிஎழுந்தே ஓடும் தொடர்வண்டி சரிதம்…

Continue Reading...