80 ஆயிரம் – சீனா ரஷியா இணைத்து பெரும் இராணுவ ஒத்திகை


80 ஆயிரம் – சீனா ரஷியா இணைத்து பெரும் இராணுவ ஒத்திகை

உலகின் முதல் முக்கிய வல்லரசுகளாக விளங்கி வரும் சீனா

ரசியாவுடன் இணைந்து


பெரும் இராணுவ ஒத்திகை நடத்தி வருகின்ற்னர் ,Belarus, Armenia, China,

Pakistan and Myanmar
போன்றவை இந்த ஒத்திகையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்

இவை அமெரிக்காவுக்கு பெரும் கொதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது ,இதன்

பின்னர் இவர்களுடன் இணைந்த நாடுகளுக்கு எதிராக அமெரிக்கா

இறுக்கமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள கூடும் என எதிர்

பார்க்க படுகிறது

China join military drills in Russia
China join military drills in Russia