1200 வருட பழமை வாய்ந்த மம்மி மீட்பு

இதனை SHARE பண்ணுங்க

1200 வருட பழமை வாய்ந்த மம்மி மீட்பு

பேரு நாட்டு ஆரய்ச்சியாளர்களினால் சுமார் 1200 வருடம் பழமை வாய்ந்த மம்மி ஒன்று கண்

டு பிடிக்க பட்டுள்ளது

இவ்விதம் கண்டறிய பட்ட மம்மி தொடர்பில் தொடர் ஆராய்ச்சி மற்றும் அதன் சுற்று

வட்டாரங்களில் அகழ்வு பணிகள் என்பன நடத்த பட்டு வருகின்றன


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Leave a Reply