பிரிட்டனில் லொத்தரியில் 79 மில்லியனை அள்ளி சென்ற நபர்


பிரிட்டனில் லொத்தரியில் 79 மில்லியனை அள்ளி சென்ற நபர்

பிரிட்டனில் கடந்த தினம் செய்வ்வாய் கிழமை இடம்பெற்ற யூரோ மில்லியன்

குழுக்களில் கீழ் வரும் இலக்கங்களை பெற்றுThe numbers were 13, 15, 28, 44, 32

and the Lucky Stars were 3 and 12. நபர் ஒருவர்
எழுபத்தி ஒன்பது மில்லியன் பவுண்டுகளை தனதாக்கி சென்றுள்ளார்

வாரம் தோறும் முப்பது மில்லியன் பவுண்டுகளை பல்வேறு பட்ட லொத்தர்

குழுக்கள் மூலம் வெற்றியர்கள் தட்டி செல்வதாக குறித்த நிறுவனம்

தெரிவித்து வருகின்றமை குறிப்பிட தக்கது

பிரிட்டனில் லொத்தரியில் 79 மில்லியனை
பிரிட்டனில் லொத்தரியில் 79 மில்லியனை