பிரிட்டனில் பார்கள்,உணவகங்களுக்கு வெள்ளி முதல் புதிய இறுக்கமான கட்டுப் பாடு


பிரிட்டனில் பார்கள்,உணவகங்களுக்கு வெள்ளி முதல் புதிய இறுக்கமான கட்டுப் பாடு

பிரிட்டன் ,வேல்ஸ் பகுதியில் எதிர்வரும் வெள்ளி முதல்

பார்கள்,உணவகங்களுக்கு மேலும் புதியப இறுக்கமான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க படவுள்ளது ,

அவை தொடர்பான விதிகளின் ,விதிமுறைகள் தொடர்பாக அன்று அறிவிக்க

படும் என தெரிவிக்க பட்டுள்ளது ,மக்கள் பாதுகாப்பாகவும் ,நோயின் தாக்குதலை கட்டு படுத்த முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கும்

நோக்குடன் இந்த புதிய திட்டங்கள் அறிமுக படுத்த படவுள்ளதாக தெரிவிக்க படுகிறது

அதுபோலவே லண்டனிலும் அமூல் படுத்த\பட கூடும் என எதிர்பார்க்க படுகிறது