இலங்கை பாடசாலைகள் விடுமுறை நீடிப்பு

இதனை SHARE பண்ணுங்க

இலங்கை பாடசாலைகள் விடுமுறை நீடிப்பு

இலங்கை பாடசாலைகள் டிசெம்பர் 23ஆம் திகதி முதல் 2022 ஜனவரி 02 ஆம் திகதி வரையிலும்

நீடிக்கப்பட்டுள்ளது என கல்வி அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Author: நலன் விரும்பி

    Leave a Reply