நான் யார் – பாரி சாலன்

Spread the love

நான் யார் – பாரி சாலன்

தமிழர் வராலேறுகளை ,அவர் டையாளத்தை தமிழன் காப்பாற்றி கொள்ள வேண்டும் என

சிறுவன் ஒருவன் சீறும் காட்சி தான் ,இது ,இந்த இள வயதில் இத்தனை பேராற்றல்; கொண்டு விளங்கும் பாரிசாலன்

உலக தமிழர் நெஞ்சங்களில் வியப்புடன் பார்க்க படும் ஒருவராக மாற்றம் பெற்றுள்ளார் .

அவரது அந்த பேச்சுக்களை இங்கே பாருங்கள்


Spread the love