ஐப்பான் ஒலிம்பிக் கணணிக்குள் நுழைந்த ரஷியா கைக்கிங்க நபர்கள்


ஐப்பான் ஒலிம்பிக் கணணிக்குள் நுழைந்த ரஷியா கைக்கிங்க நபர்கள்

உலக நாடுகளுக்கு கைக்கிங் நபர்கள் பெரும் சவாலாக திகழ்ந்து வருகின்றனர்

அவ்விதம் ஜப்பான் தலைநகர் இடம்பெற இருந்த ஒலிம்பிக் போட்டியில்

குழப்பத்தை ஏற்படுத்த ரசிய கைக்கிங் இராணுவ நிபுணர்கள் முனைந்துள்ளது அம்பலமாகியுள்ளது

இதற்கு என அவர்கள் உருவாக்கிய கணனி செயல் இழப்பு வைரஸ் வலையமைப்பு மென் பொருட்கள் கண்டு பிடிக்க பட்டுள்ளன

தொடர்ந்து பரவி வரும் வைரஸ் நோயினை அடுத்து பின் போட பட்டுள்ள

பொழுதும் ,ரசியா தொடர்ந்து பெரும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த முயன்று

வருவது மூன்று நாட்டு உளவுத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது குறிப்பிட தக்கது

இது வரை பில்லியன் டொலர்கள் சேதமாக்க பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட பட்டுள்ளது