இலங்கையில் பரவும் எயிட்ஸ் – தடுமாறும் சமுதாயம்

இதனை SHARE பண்ணுங்க

இலங்கையில் பரவும் எயிட்ஸ் – தடுமாறும் சமுதாயம்

இலங்கையில் உலக நாடுகளுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் ஒழுத்து எயிட்ஸ் நோயானது அதிகரித்து

செல்வதாக கவலை வெளியிட பட்டுள்ளது

கடந்த ஆண்டுகளை விட சமீப காலங்களில் இதன் பாதிப்பு அதிகரித்து செல்கின்றது ,முறையற்ற

பாலியல் உறவு மற்றும் ,அதன் செயல்பாடுகள் தொடர்பிலேயே இந்த நோயானது பரவி வருவதாக

தெரிவிக்க படுகிறது


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Author: நலன் விரும்பி

    Leave a Reply