என்னை மன்னித்து விடு …!


என்னை மன்னித்து விடு …!

காத்திருந்த காலமெல்லாம்


காணமல் போகுதடி …


நேற்றிருந்த நினைவெல்லலாம்


நினைவிழந்து சாகுதடி ….

காணொளியில்

முழுமையாக காணலாம்