எங்கள் தலைவன் பிறந்த நாள் ..!

Spread the love

எங்கள் தலைவன் பிறந்த நாள் ..!

எழுவான் திசையில் வருவான் வருவான்
எழுந்தே ஆடும் ஈழம் தருவான் …
ஓயா வலியை ஒரு நாள் துடைப்பான்
ஓடும் பகைவன் கால்தடம் அழிப்பான் ….

வீர மண்ணே தேடுதண்ணே
வீரம் கொண்டிட வாடுதண்ணை ..
சோழ காற்று புயலாய் வருவாய்
சோகம் துடைக்க நீயும் எழுவாய் ….

வீர புலியே விண்வெளி விழியே
விடுதலை ஒன்றே தீர்வுக்கு வழியே …
ஓயாத அலையாய் ஓடி வருவாய்
ஓயா அவலம் பகைக்கு தருவாய் ….

நீ எங்கள் சாமி அண்ணை
நித்தம் வணங்கிறோம் நாங்கள் உன்னை …
எவன் வருவான் உன்னை போல ..?
எங்கள் தமிழன் மனங்கள் வெல்ல …?

  • வன்னி மைந்தன்
    ஆக்கம் -26-11-2019

Spread the love