இன்று ஐரோப்பா எங்கும் நேர மாற்றம்


இன்று ஐரோப்பா எங்கும் நேர மாற்றம்

இன்று ஐரோப்பா எங்கும் நேர மாற்றம் இடம் பெறுகிறது ,குளிர்காலம்

வந்துள்ளதால்
ஒருமணி நேரம் பின் நகர்த்த படுகிறது

உதாரணம் பத்து மணி என்றால் அதுவே ஒன்பது மணியாக பின்

நகர்த்த படுகிறது

வேலைக்கு செல்பவர்கள் உங்கள் நேரங்களை சரி பார்த்து கொள்ளுங்கள்

நித்திரை பிரியர்களுக்கு குஷிதான்