இதுவரையில் 5400 தேர்தல் முறைப்பாடுகள் பதிவு


இதுவரையில் 5400 தேர்தல் முறைப்பாடுகள் பதிவு

2020.07.26 ஆம் திகதி பி.ப 4:00 மணி முதல் 2020.07.27 ஆம் திகதி பி.ப

4:00 மணி வரையிலான 24 மணி நேர காலப்பகுதிக்குள்

அறிக்கையிடப்பட்ட மொத்த தேர்தல் முறைப்பாடுகள் தொடர்பில்

தேசிய தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு வெளியிட்டுள்ள ஊடக அறிக்கை வருமாறு..

இதுவரையில் 5400 தேர்தல் முறைப்பாடுகள் பதிவு
இதுவரையில் 5400 தேர்தல் முறைப்பாடுகள் பதிவு