அரேபிய நாடுகளில் வசிக்கும் 350 இலங்கையர்க்ளுக்கு கொரனோ


அரேபிய நாடுகளில் வசிக்கும் 350 இலங்கையர்க்ளுக்கு கொரனோ

இலங்கையை விட்டு அரேபிய நாடுகளில் வேலை தேடி சென்ற

சுமார் 350 இலங்கையர்க்ளுக்கு கொரனோ நோயானது

தொற்றியுள்ளது கண்டு பிடிக்க பட்டுள்ளது
சவுதியில்

பெரும்பாலான வெளி நாட்டவர்கள் பாதிக்க பட்டுள்ளதாக அந்த நாடு அறிவித்திருந்தது

தற்போது மேற்படி பாதிப்பு புள்ளி விபரங்கள் வெளியாகியுள்ளன

குறித்த நபர்களது குடும்பங்கள் பெரும் அச்சத்தில் உறைந்துள்ளன