அமெரிக்காவில் பற்றி எரியும் காடுகள் – 14,000 தீயணைப்பு வீரக்கள் களத்தில்


அமெரிக்காவில் பற்றி எரியும் காடுகள் – 14,000 தீயணைப்பு வீரக்கள் களத்தில்

அமெரிக்கா கலிபோனியாவில் உள்ள காட்டு பகுதி பற்றி எரிந்த வண்ணம்

உள்ளது ,இந்த காட்டு தீயினை அணைக்கும் முயற்சியில் பதின் நான்காயிரம்

தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயினை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்

தொடர்ந்து காடுகள் பற்றி எரிவதால் ,வனவிலங்குகள் மற்றும் அதனை அண்மித்த மக்கள் வீடுகள் பலத்த சேதமடைந்துள்ளன

தொடர்ந்து மீது படையினர் களமுனையில் தீவிர பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்