நீயா வீழ்ந்தாய் நம்ப முடியவில்லை
Posted in கவிதைகள்

நீயா வீழ்ந்தாய் நம்ப முடியவில்லை …!

நீயா வீழ்ந்தாய் நம்ப முடியவில்லை …! ஒத்தையில நீ தனித்துஒடிந்துருகி போனவளேநித்தம் பல கோயில் ஏறிநின்று வரம் பெற்றவளே மூச்சடக்கி வீழ்ந்த துயர் – நீர்மூழ்கி விழி போனதடிஅல்லும் பகல் வாயில் வந்துஅறம் பேசி…

Continue Reading...