புதிய இயந்திரம்
Posted in srilanka news இலங்கை செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி

இராணுவத்தினரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட புதிய இயந்திரம்

இராணுவத்தினரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட புதிய இயந்திரம் சேதன பசளை உற்பத்திக்கு பயன்படும் இலை குழைகளை சிறு சிறு துண்டுகளாக்கும் “அக்ரி ஷ்ரெடர் பிபி 1” எனும் புதிய இயந்திரம் அண்மையில் இராணுவத்தினரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய…

Continue Reading...