நிலவில் அதிகளவு தண்ணீர் உள்ளது
Posted in உலக செய்திகள் மூன்றாம் செய்தி

நிலவில் அதிகளவு தண்ணீர் உள்ளது – உறுதிபடுத்திய நாசா

நிலவில் அதிகளவு தண்ணீர் உள்ளது – உறுதிபடுத்திய நாசா நிலவில் மேற்பரப்பில் தண்ணீர் உள்ளதாக நாசா தெரிவித்துள்ளது. விஞ்ஞானிகள் நினைத்தை விட நிலவில் அதிகளவு தண்ணீர் உள்ளது – உறுதிபடுத்திய நாசாநிலவில் தண்ணீர் இருக்கலாம்…

Continue Reading...