காதலை சொல்லிடு
Posted in கவிதைகள்

உன் காதலை சொல்லிடு …!

உன் காதலை சொல்லிடு …! நான் உலாவும் வீதியிலேநாளை நீயும் உலவிடுநானும் நொந்த நாளினையேநகல் எடுத்து சென்றிடு ஆள் உலாவும் வீதியிலேஅமைதியானால் ஏற்று விடுஅன்பு உலாவும் வீதியிலேஅமைதி ஆனாய் செத்திடு வான் நிலவு வீதியிலேவந்து…

Continue Reading...