கழுத்து வலி
Posted in மருத்துவம்

கழுத்து வலிக்கு காரணம்

கழுத்து வலிக்கு காரணம் கழுத்து எலும்புகளில் தேய்வு, இடைச்சவ்வு விலகுவது அல்லது அது வீங்கி அருகிலுள்ள நரம்பை அழுத்துவது போன்ற காரணங்களால் கழுத்து வலி ஏற்படலாம். கழுத்து வலிக்கு முக்கிய காரணம்கழுத்து வலிஇந்த செய்தியை…

Continue Reading...