20 ஆயிரம் ஆண்டு பழமை வாய்ந்த மாமூத் எலும்பு கூடுகள் 100 மீட்பு


20 ஆயிரம் ஆண்டு பழமை வாய்ந்த மாமூத் எலும்பு கூடுகள் 100 மீட்பு

இருபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னார் வாழ்ந்த மாமூத் இன எலும்புக்கூடுகள் மெஸ்சிக்கோ நாட்டில் கண்டு பிடிக்க பட்டுள்ளது

,மலையடிவார சுரங்கம் அருகில் இவை கண்டு பிடிக்க பட்டுள்ளன

இவை நோயினால் இறந்தோ அல்லது கொலை செய்ய பட்டு இருக்கலாம் என அஞ்ச படுகிறது

எனினும் தொடர்ந்து இது குறித்து மரபியல் ஆராய்ச்சி நிபுணர்கள் தொடர்ந்து ஆய்வு ,பரிசோதனையில் ஈடுபட்ட வண்ணம் உள்ளனர்