மூன்றாம் உலக போர் வெடிக்கலாம் -பாரிசாலன்


மூன்றாம் உலக போர் வெடிக்கலாம் -பாரிசாலன்

மேற்குலகம் நடத்தும் வழ சுரண்டலுக்கான நடவடிக்கையை ,பயங்கரவாத என்ற போர்வையில் அமெரிக்கா வல்லாதிக்க கூட்டணி நடத்தி வரும்

தாக்குதல் இவ்வாறு எங்கே முடியும் என பாரிசாலன் விளக்கும் சில அந்த பக்க நிகழ்வு full video