காவல்துறை அதிகாரிகளின் விடுமுறைகள் இரத்து


காவல்துறை அதிகாரிகளின் விடுமுறைகள் இரத்து

இலங்கை காவல்துறை அதிகாரிகளின் விடுமுறைகள் யாவும் எதிர்வரும்

பதின் ஐந்தாம் திகதி வரை இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது
நாட்டில்

நிலவி வரும் அசாதாரண சூழ் நிலையிற் கருத்தில் கொண்டே இந்த இரத்து அமுலாக்க பட்டுள்ளது
என காவலதுறை தலைமையகம் அறிவித்துள்ளது

காவல்துறை அதிகாரிகளின்
காவல்துறை அதிகாரிகளின்