அனைவரும் வீடு வாங்க மலிந்த வீதத்தில் கடன் – மகிந்தா அதிரடி உத்தரவு


அனைவரும் வீடு வாங்க மலிந்த வீதத்தில் கடன் – மகிந்தா அதிரடி உத்தரவு

இலங்கையில் ஆளும் சகோதரர்கள் ஆட்சியில் நாட்டில் வாழும் மக்கள்

அனைவரும் வீடுகளை வாங்கி கொள்ளும் முகமாக அனைவரும் இலகுவான

முறையில் வாங்கி கடனை பெற்று கொள்ளும் வகையில் 6.5 விகித வட்டி வாழுங்க உத்தரவிட பட்டுள்ளது

வளர்முக நாடுகளை போல இலங்கையும் வளர்ச்சி பெற இந்த அதிரடி

நகர்வுகளை தன்னாட்சி அரசு வழங்கி வருகிறது ,இது மக்களுக்கு நற்செய்தியாகி மலர்ந்துள்ளது குறிப்பிட தக்கது