உன்னில் நன் என்னை நம்பு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னில் நன் என்னை நம்பு

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
இதயமே எந்நாளும் உனை தாங்குவேன்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இதயமே எந்நாளும் உனை தாங்குவேன்

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
சிக்கன் கடை நாற்றம்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

சிக்கன் கடை நாற்றம்

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
எல்லாம் உன்னால் உனக்கு சமர்ப்பணம்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

எல்லாம் உன்னால் உனக்கு சமர்ப்பணம்

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
கோபம் தவிர்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கோபம் தவிர்

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
உன்னை தா எனக்கு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை தா எனக்கு

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
நீயே என் கவிதை
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

நீயே என் கவிதை

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
ஆணி வேர் ஒன்று அறுந்தது
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

ஆணி வேர் ஒன்று அறுந்தது

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
நீ தான் மனிதன்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

நீ தான் மனிதன்

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
உள்ளம் தா உயிர் வாழ்கிறேன்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உள்ளம் தா உயிர் வாழ்கிறேன் ..!

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
உன்னை நினைத்தால் அழுகை வரும்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை நினைத்தால் அழுகை வரும் ..!

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
இவளுடன் வாழ விடு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இவளுடன் வாழ விடு ..!

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
தமிழன் அழிந்த நாள்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

தமிழன் அழிந்த நாள் ….!

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
நினைவில் வைத்து கொள்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

நினைவில் வைத்து கொள் …!

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
இன்றே இறந்து விடு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இன்றே இறந்து விடு ….!

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
ஒருநாள் அழுவாய் காத்திரு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

ஒருநாள் அழுவாய் காத்திரு ..!

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
இப்போ ஏன் அழுகிறாய்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இப்போ ஏன் அழுகிறாய் ..?

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
ஆட்சி கவிழ்க்கும் ஆவிகள்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

ஆட்சி கவிழ்க்கும் ஆவிகள் …!

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
இராவணன் வருகிறான் ஓடிவிடு ..!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இராவணன் வருகிறான் ஓடிவிடு ..!

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
கத்திகள் எழுகிறது …!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கத்திகள் எழுகிறது …!

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
பெண் உலாவும் இரவு வரும் ..!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

பெண் உலாவும் இரவு வரும் ..!

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
பஞ்சம் வர ஆண்டவரே போய் வாங்க
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

பஞ்சம் வர ஆண்டவரே போய் வாங்க…!

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
கண்ணீரில் கரைகின்ற வாழ்வு ….!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கண்ணீரில் கரைகின்ற வாழ்வு ….!

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
இளமையில் கூடு வசந்தம் கொஞ்சும் ..!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இளமையில் கூடு வசந்தம் கொஞ்சும் ..!

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
கைவிடப்பட்ட தேசத்தின் ஓலம் ..!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கைவிடப்பட்ட தேசத்தின் ஓலம் ..!

இந்த பக்கம்
Read More Click Here