நீ தான் மனிதன்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

நீ தான் மனிதன்

நீ தான் Read More Click Here

உள்ளம் தா உயிர் வாழ்கிறேன்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உள்ளம் தா உயிர் வாழ்கிறேன் ..!

உள்ளம் தா Read More Click Here

உன்னை நினைத்தால் அழுகை வரும்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை நினைத்தால் அழுகை வரும் ..!

உன்னை நினைத்தால் Read More Click Here

இவளுடன் வாழ விடு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இவளுடன் வாழ விடு ..!

இவளுடன் வாழ Read More Click Here

தமிழன் அழிந்த நாள்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

தமிழன் அழிந்த நாள் ….!

தமிழன் அழிந்த Read More Click Here

நினைவில் வைத்து கொள்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

நினைவில் வைத்து கொள் …!

நினைவில் வைத்து Read More Click Here

இன்றே இறந்து விடு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இன்றே இறந்து விடு ….!

இன்றே இறந்து Read More Click Here

ஒருநாள் அழுவாய் காத்திரு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

ஒருநாள் அழுவாய் காத்திரு ..!

ஒருநாள் அழுவாய் Read More Click Here

இப்போ ஏன் அழுகிறாய்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இப்போ ஏன் அழுகிறாய் ..?

இப்போ ஏன் Read More Click Here

ஆட்சி கவிழ்க்கும் ஆவிகள்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

ஆட்சி கவிழ்க்கும் ஆவிகள் …!

ஆட்சி கவிழ்க்கும் Read More Click Here

இராவணன் வருகிறான் ஓடிவிடு ..!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இராவணன் வருகிறான் ஓடிவிடு ..!

இராவணன் வருகிறான் Read More Click Here

கத்திகள் எழுகிறது …!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கத்திகள் எழுகிறது …!

கத்திகள் எழுகிறது … Read More Click Here

பெண் உலாவும் இரவு வரும் ..!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

பெண் உலாவும் இரவு வரும் ..!

பெண் உலாவும் Read More Click Here

பஞ்சம் வர ஆண்டவரே போய் வாங்க
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

பஞ்சம் வர ஆண்டவரே போய் வாங்க…!

பஞ்சம் வர Read More Click Here

கண்ணீரில் கரைகின்ற வாழ்வு ….!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கண்ணீரில் கரைகின்ற வாழ்வு ….!

கண்ணீரில் கரைகின்ற Read More Click Here

இளமையில் கூடு வசந்தம் கொஞ்சும் ..!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இளமையில் கூடு வசந்தம் கொஞ்சும் ..!

இளமையில் கூடு Read More Click Here

கைவிடப்பட்ட தேசத்தின் ஓலம் ..!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கைவிடப்பட்ட தேசத்தின் ஓலம் ..!

கைவிடப்பட்ட தேசத்தின் Read More Click Here

இன்றைய பொழுதின் என் நிகழ்வு …!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இன்றைய பொழுதின் என் நிகழ்வு …!

இன்றைய பொழுதின் Read More Click Here

எழடா சாதிக்க நீ தான் அமெரிக்கா …!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

எழடா சாதிக்க நீ தான் அமெரிக்கா …!

எழடா சாதிக்க Read More Click Here

ஒரு நாள் என்னோடு வாழ்ந்து விடு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

ஒரு நாள் என்னோடு வாழ்ந்து விடு

ஒரு நாள் Read More Click Here

உன்னை பிடித்த காதல் எனக்குள் …!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை பிடித்த காதல் எனக்குள் …!

உன்னை பிடித்த Read More Click Here

முற்று பெற்ற காதல் ..!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

முற்று பெற்ற காதல் ..!

முற்று பெற்ற Read More Click Here

இதயமதை தந்து விடு..!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இதயமதை தந்து விடு..!

இதயமதை தந்து Read More Click Here

உயிர் வாழும் உண்மை ….!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உயிர் வாழும் உண்மை ….!

உயிர் வாழும் Read More Click Here

இனிய அகவை வாழ்த்துக்கள் ..!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இனிய அகவை வாழ்த்துக்கள் ..!

இனிய அகவை Read More Click Here