கறுப்பு நாள்

கறுப்பு நாள் …

கறுப்பு…

மன்னித்து விடு

என்னை மன்னித்து விடு …!

என்னை…

பகை வெல்ல

பகை வெல்ல வழி என்ன …?

பகை…

அரசியல் பாம்பு

அரசியல் பாம்பு வஞ்சித்துவிட்ட இன்னுமொரு ஏவாள் நான்! VIDEO

அரசியல்…

எங்கள் தலைவன்

எங்கள் தலைவன் பிறந்த நாள் ..!

எங்கள்…

இனம் அழித்தான்

இனம் அழித்தான் – இனம் அழியும் …!

இனம்…

இரண்டாய் சிதறும்

இரண்டாய் சிதறும் இலங்கை …!

இரண்டாய்…

தேடி வரும் துப்பாக்கி

தேடி வரும் துப்பாக்கி …!

தேடி…

தமிழ் நாடே

தமிழ் நாடே அழிக …!

தமிழ்…

எதுக்குடா உள்ளாட்சி தேர்தல்

சீமான் ….!

சீமான்…

சிரிப்பவர்

சிரிப்பவர் சிரிக்கலாம் ..!

சிரிப்பவர்…