Posted in இலங்கை செய்திகள்

குறுந்தூர் மலையில் புத்தகோயில் அமைப்போம்

குறுந்தூர் மலையில் புத்தகோயில் அமைப்போம் இலங்கை தமிழர் தாயக பகுதியான குறுந்தூர் மலையில்…

Continue Reading... குறுந்தூர் மலையில் புத்தகோயில் அமைப்போம்
Posted in இலங்கை செய்திகள் உளவு செய்திகள்

பரம எதிரி தமிழர்கள் சிங்கள இனவாதம் முழக்கம்

பரம எதிரி தமிழர்கள் சிங்கள இனவாதம் முழக்கம் இலங்கையில் சிறுபான்மை தேசிய இனமாக…

Continue Reading... பரம எதிரி தமிழர்கள் சிங்கள இனவாதம் முழக்கம்