4 முட்டைக்குள் இரட்டை கருக்கள் -லண்டனில் நடந்த அதிசயம் – வீடியோ


4 முட்டைக்குள் இரட்டை கருக்கள் -லண்டனில் நடந்த அதிசயம் – வீடியோ

கோழி முட்டைக்குள் இரட்டை கரு என்பது இந்து வியப்பை ஏற்படுத்தியது


லண்டனில் உள்ள தமிழர் வீடு ஒன்றில் சமையலுக்கு பயன் படுத்த முட்டை பாவிக்க பட்டது .

அந்த முட்டைக்குள் நான்கு முட்டைக்குள் அடுத்ததுது இரட்டை கரு கொண்ட முட்டைகள் இருந்துள்ளது


இதுவே பெரும் வியப்பை ஏற்படுத்தியது

அதனை நீங்களும் பாருங்கள்

click here video

4 முட்டைக்குள் இரட்டை கரு- லணரடனில் அதிசயம் -video

4 முட்டைக்குள் இரட்டை கரு- லண்டனில் அதிசயம் -video

Posted by ethiri.com on Sunday, August 9, 2020