ரசியா டாங்கிகளை துடைத்தழித்த உக்கிரேன் இராணுவம்

ரசியா டாங்கி
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

ரசியா டாங்கிகளை துடைத்தழித்த உக்கிரேன் இராணுவம்

உக்கிரேன் Donetsk and Luhansk பகுதியில் ரசிய அப்படைகள் நுளைந்து தாக்குதல்களை

மேற்கொள்ள முனைந்த பொழுது அவர்கள் மீது தாம் எதிர் தாக்குதல் நடத்தியாகாத உக்கிரேன் இராணுவம் அறிவித்துள்ளது

இந்த திடீர் தாக்குதலில் ரசியா இராணுவத்தின் ஐந்து டாங்கிகள் மற்றும் five artillery systems, six armored vehicles and seven motor vehicles.தகர்க்க பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்க பட்டுள்ளது

மேற்குலக நாடுகள் வழங்கிய ஆயுத தளபாடங்கள் மூலம் உக்கிரேன் இராணுவம் எதிர் தாக்குதலை
நடத்திய வண்ணம் உள்ளமை குறிப்பிட தக்கது

Author: நிருபர் காவலன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.