இலங்கை அரசாங்கத்தின் வக்கிர எண்ணங்கள் நாட்டை உருப்படவிடாது! சிறி எம்பி

இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

இலங்கை அரசாங்கத்தின் வக்கிர எண்ணங்கள் நாட்டை உருப்படவிடாது! (முன்ணோட்டம்)

Author: நிருபர் காவலன்