ரஷியாவில் இருந்து இலங்கைக்கு வந்தடைந்த கொரனோ தடுப்பூசி

Sputnik V COVID-19 மருந்துகள்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

ரஷியாவில் இருந்து இலங்கைக்கு வந்தடைந்த கொரனோ தடுப்பூசி

ரசியாவின் தயாரிப்பில் உருவான Sputnik V COVID-19 மருந்துகள் இலங்கைக்கு முதல் கட்டமாக

வந்தடைந்துள்ளது


15,000தடுப்பூசி மருந்துகள் இவ்விதம் கிடைக்க பெற்றுள்ளன, மேலும் மறு தொகுதி விரைவில்

வந்தடையும் என எதிர்பார்க்க படுகிறது

Author: நிருபர் காவலன்