லண்டனில் தமிழர் சந்தை – அசத்தும் தமிழர் – சீமானுக்கு என் ஒட்டு வீடியோ

லண்டனில் தமிழர் சந்தை - சத்தும் தமிழர் - வீடியோ
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

லண்டனில் தமிழர் அசத்தும் – சத்தும் தமிழர் – வீடியோ

லண்டனில் அகதியாக வந்த தமிழர்கள் அசத்தும் அளப்பெரும் சாதனைகளில் இவையும் ஒன்று

,வர்த்தகரீதியில் பிரிட்டனில் ,குறிப்பாக லண்டனில் கொடி கட்டி பறக்கின்றனர்

அவ்விதமான காட்சி பதிவு இது,

click here video

https://www.youtube.com/watch?v=iaqphwswBVo
https://www.youtube.com/watch?v=zWBbU65d1ic

Author: நிருபர் காவலன்