234 தொகுதிகளுக்கும் வேட்பாளர்களை அறிவித்து சீமான் பேச்சு

234 தொகுதிகளுக்கும் வேட்பாளர்களை அறிவித்து சீமான் பேச்சு
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

234 தொகுதிகளுக்கும் வேட்பாளர்களை அறிவித்து சீமான் பேச்சு

நாம் தமிழர் ….சிறு துளி பெரு வெள்ளமாக…..ஆதரிக்கும் விகிதம் அதிகரித்துக்கொண்டே போகிறது

…….கொண்ட கொள்கையில் மாறாமல் இருப்பதால் இன்னும் ஆதரவு கூடிக்கொண்டே போகிறது

………… தனித்தே நில்லுங்கள்…..அதுவே நாம் தமிழரின் பலம்……வெல்வோம்

கிளிக் here video

https://www.youtube.com/watch?v=dBxsFZc6RhY

Author: நிருபர் காவலன்