15 நாளுக்கு என்னை பேச கூடாதுன்னு சொன்னாங்க video


15 நாளுக்கு என்னை பேச கூடாதுன்னு சொன்னாங்க video

தமிழ் ,தமிழர்கள் என்றால், அவர்கள் மீது 1 லட்சம் அவதூறுகளை

எதிர்கொள்ள வேண்டும் .


இதை தாண்டி தான் தமிழ் ,தமிழர்களை காப்பாற்ற போராட

வேண்டும் .

15 நாளுக்கு என்னை
15 நாளுக்கு என்னை