01-02-2021 செங்கல்பட்டு – சீமான் எழுச்சியுரை video

சீமான் எழுச்சியுரை

01-02-2021 செங்கல்பட்டு – சீமான் எழுச்சியுரை video

இவரு மாதிரி ஒரு அரசியல்வாதி வரலாற்றிலேயே பார்க்க முடியாது.

வெல்லப்போறான் விவசாயி,


இலக்கு ஒன்றுதான் இனத்தின் விடுதலை நாம் தமிழர்,தமிழ்

தேசியம் வென்றாக வேண்டும். அதற்கு தமிழர்கள் அனைவரும்

ஒன்றாக வேண்டும்

Spread the love